T+ T- Reset

Verhuur zomeractie

Algemene actievoorwaarden promotioneel Vroegboekkorting All-in Autoverhuur

Versie: 1.0 / januari 2016

Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op het deelnemen aan de actie “Vroegboekkorting” (hierna te noemen: ‘’Actie’’). Deze Actie wordt u aangeboden door All-in Autoverhuur (hierna te noemen: ‘’Verhuurder’’). ter promotie van ons verhuuraanbod. All-in Autoverhuur is gevestigd aan de Helmondseweg 111, 5751 PH te Deurne.

U kunt deelnemen door middel van reservering van een huurvoertuig bij verhuurder via www.allinautoverhuur.nl (hierna: “de Website”) en telefonische reserveringen.

Deze Voorwaarden zijn ook beschikbaar in de vorm van een PDF bestand op de landingspagina zodat u deze makkelijker kunt opslaan en printen.

Artikel 1: Voorwaarden voor deelname

1.1. U mag alleen deelnemen aan de Actie indien u 21 jaar of ouder bent en minimaal 2 jaar over een geldig rijbewijs B beschikt .

1.2. U kunt deelnemen aan de Actie door: het plaatsen van een reservering van een huurvoertuig te gebruiken tijdens de zomer van 2016. De exacte data zijn vastgesteld, te weten de maanden juli, augustus en september

1.3. Voor deelname aan de Actie worden, naast de gebruikelijke kosten die aan internetgebruik en/of telefoon verbonden zijn, geen extra communicatiekosten berekend.

1.4. U garandeert dat de door u opgegeven persoonlijke gegevens tijdens de deelnameprocedure correct, naar waarheid, up-to-date en volledig zijn.

1.5. Deelname aan de Actie is uitgesloten voor medewerkers van verhuurder alsmede een ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van deze Actie.

1.6. U kunt maximaal 1 keer deelnemen aan de Actie

1.7. U kunt deelnemen aan de Actie van 15/01/2016 tot en met 29/02/2016. Daarna kunt u geen aanspraak meer maken op een Vroegboekkorting.

Artikel 2: Bepalen van de winnaar(s)

2.1. Uitsluitend indien u deelneemt middels en onder voorwaarden van de in artikel 1.1, 1.2, 1.6 en 1.7 omschreven wijze, geeft u recht op de Vroegboekkorting.

2.2. De Vroegboekkorting wordt vastgesteld door middel van de bevestiging van een reservering.

2.3. De Vroegboekkorting word automatisch verrekend met de reguliere tarieven. Overige huurvoorwaarden blijven uitdrukkelijk van toepassing.

2.4. De Vroegboekkorting is niet in te wisselen voor geld en kan niet geruild worden.

2.5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

2.6. Indien de Vroegboekkorting wordt uitgereikt aan iemand die de Vroegboekkorting opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige huurder, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald.

2.7. De Vroegboekkorting is persoonsgebonden en staat op naam van de huurder. De Vroegboekkorting is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de Vroegboekkorting of de aan de Actie verbonden voorwaarden zal de Vroegboekkorting niet worden toegekend.

2.8. Verhuurder is gerechtigd huurders uit te sluiten als zij van mening is dat de huurder niet conform de Algemene Actievoorwaarden handelen dan wel indien de huurder zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Actie of het verloop van de Actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

Artikel 3: De Korting(en)

3.1. De Vroegboekkorting bestaat uit:

Een korting die de verhuurder op de reguliere (dag)huurtarieven en/of meerkilometers en/of afkoopsom Eigen Risico heeft aangeduid. Dit is maximaal 10%.

De totale waarde van het kortingspakket is afhankelijk van de lengte van de huurperioden die is aangegeven op de huurovereenkomst. De korting zal worden toegepast op de reserveringen die gedaan worden in de in artikel 1.7 genoemde periode en betrekking hebben op de in artikel 1.2 aangeven maanden én voor zover de voertuigen die in aanmerking komen voorradig zijn én dient tenminste een huurperiode van tenminste 5 dagen te bedragen. Indien er geen voertuigen meer voorradig zijn op moment van reserveren, kan geen aanspraak worden gemaakt op de Vroegboekkorting in een andere periode.

Artikel 4 – Rechten Verhuurder

4.1. Verhuurder behoudt zich het recht voor huurders van deelname uit te sluiten indien in strijd wordt gehandeld met deze Voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht van verhuurder.

4.2. Verhuurder heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik, zonder opgaaf van redenen de deelname te blokkeren en de deelname ongeldig te verklaren.

4.3. Verhuurder behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving vroegtijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de kortingen die kunnen worden verkregen te wijzigen indien het vasthouden aan de oorspronkelijke voorwaarden en kortingen in alle redelijkheid niet van verhuurder verlangd kan worden.

Artikel 5: Persoonsgegevens

5.1. Verhuurder respecteert de privacy van huurders aan de Actie. Wij zullen er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

5.2. In de privacy verklaring kunt u meer informatie vinden omtrent de omgang met persoonsgegevens.

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen

6.1. Verhuurder behoudt zich het recht voor de Website en telefooncentrale of onderdelen van de Website en telefooncentrale tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Website en haar servers. Verhuurder zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Website en telefooncentrale nimmer tot enige schade jegens u gehouden zijn.

Artikel 7. Klachten

7.1. Klachten over de Actie kunnen kenbaar gemaakt worden aan verhuurder door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.

Artikel 8. Overige bepalingen

8.1. Afbeeldingen en beschrijvingen ten aanzien van de Actie dienen ter illustratie. De werkelijke weergave kan afwijken.

8.2. Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden

8.3. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.4. In geval van publicatie op Facebook; Deze promotie / kortingsactie is op geen enkele manier verbonden met Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die je verstrekt door mee te doen aan de Actie verstrek je dan ook niet aan Facebook maar aan All-in Autoverhuur.

Artikel 9. Contact

All-in Autoverhuur
Helmondseweg 111, 5751 PH te Deurne
Tel:0493-312000
E-mail: info@allinautoverhuur.nl

Chauffeursportaal Roadrunner klantportaal Rit bestellen

Nieuws uit onze branche

Alptax nieuws